ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Niriis επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία  των δεδμένων αυτών και την εθνική νομοθεσία που βασίζεται στον εν λόγω κανονισμό, με την αίτηση των κατάλληλων τεχνικών και μέτρων ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση, κακή χρήση, εντοπισμό, απώλεια ή καταστροφή.